§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- DEFINICJE

 1. Usługodawca – Magdalena Durasiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Durasiewicz Napędzamy do zmiany, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą: ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, adres e-mail: napedzamydozmiany@gmail.com
 2. Serwis– Serwis internetowy „Napędzamy do zmiany” znajdujący się na stronie internetowej: https://napedzamydozmiany.pl/ prowadzony przez Usługodawcę, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną oraz prowadzi Sklep internetowy;
 3. Regulamin- Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z dnia 2019.01.21 nr 123 z późn. zm.), i określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej: https://napedzamydozmiany.pl/regulamin-serwisu/
 4. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu bądź w imieniu osoby prawnej, w szczególności konsument – w rozumieniu art. 221  kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej; korzystająca z Serwisu lub z Usług lub z Usług płatnych w jakikolwiek sposób zgodny z prawem i Regulaminem. Użytkownikiem może być także osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego;
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, na zasadach określonych w §6 Regulaminu, w celu korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagających Rejestracji.
 6. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://napedzamydozmiany.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, pod zbiorczą nazwą mieści świadczenie usług sprzedaży Towarów, eBooków, udostępnianie Treningów online za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, płyty DVD oraz publikacje innego rodzaju.
 9. eBook– (produkt elektroniczny) książka, publikacja w formie treści cyfrowej, oferowana w Sklepie internetowym
 1. Trening online– usługa polegająca na czasowym przyznaniem Użytkownikowi prawa dostępu do treści cyfrowych (kursów, treningów fizycznych) zamieszczonych na serwerze Usługodawcy zgodnie z wybranym wariantem czasowym i cenowym;
 2. Wpis – wszelkie treści, w tym komentarze zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. Prawa autorskie- zamieszczone w Serwisie materiały i publikacje stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z dnia 2019.07.03 nr 1231 z późn. zm;), do których prawa osobiste i majątkowe posiada wyłącznie Magdalena Durasiewicz i podlegają one ochronie prawnej,
 4. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci telekomunikacyjnych i umożliwiające przesyłanie danych oraz informacji;
 5. Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 §2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających Rejestracji jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania, bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 3. Korzystanie z niektórych Usług dostępnych w Serwisie (newsletter) może wymagać dokonania przez Użytkownika Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dokonując Rejestracji Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających Rejestracji.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych dostępnych w Sklepie Internetowym następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia na daną Usługę odpłatną/Towar/eBook/Trening online, co następuje poprzez wybranie odpowiedniej oferty w Sklepie, wypełnienie odpowiednich danych w formularzu zamówienia i kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę[j1] ”. Więcej informacji na temat zamówień znajdziesz w §8 Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności Serwisu w następujących przypadkach:
 6. W okresach wynikający z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik;
 7. W okresach awarii, w tym będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich;
 8. W okresie prac serwisowych.
 9. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.

§3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian
  w funkcjonalnościach Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych Usług lub funkcji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w zakresie usług odpłatnych w Sklepie internetowym w tym rodzaju usług/towarów i ich cen.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do jednoznacznego i wyraźnego oznaczania Usług odpłatnych dostępnych w ramach Serwisu. Wszelkie informacje dotyczące opłat za poszczególne Usługi będą dostępne w Serwisie.
 5. Zasady zamawiania i płatności przez Użytkownika za Usługi odpłatne określone są w Regulaminie i każdorazowo przez Usługodawcę w Sklepie internetowym.
 6. Usługodawca nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się do Serwisu z innych serwisów internetowych, które odpowiadają za poprawność działania swoich stron internetowych.
 7. Użytkownik jest uprawniony do:
 8. Udostępnienia mu miejsca na serwerach Usługodawcy w celu zamieszczania Wpisów (komentarzy) pod wybranymi Materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlania przez Usługodawcę w Serwisie;
 9. Zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z funkcjonowaniem i tematyką Serwisu;
 10. Zakupu produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz niektórych Materiałów oznaczonych przez Usługodawcę jako odpłatne, w szczególności E-booka.
 11. Przeglądania i odczytywania Materiałów zamieszczanych w Serwisie udostępnianych przez Usługodawcę, zapoznawania się z aktualną ofertą produktową Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą;
 12. Otrzymywania „newslettera” na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail);

§4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymagania techniczne do korzystania z Usług w ramach Serwisu są następujące:
 2. Posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego;
 3. Dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów: (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X); starsze wersje przeglądarek mogą być niekompatybilne z serwisem;
 4. Posiadanie konta poczty e-mail;
 5. Włączona obsługa javascript plików „cookies”.
 6. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w Urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w ramach Serwisu. Szczegóły wykorzystywania plików „cookies” zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.napedzamydozmiany.pl

§5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I NEWSLETTER[j2] 

 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
 2. Zaznaczenie pola przy treści oświadczenia o akceptacji Regulaminu (checkbox);
 3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox);
 4. Dokonując Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą, na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail (checkbox);
 5. Dokonując Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy newslettera na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. (checkbox);
 6. Wydawcą newslettera jest Usługodawca.
 7. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) („Newsletter”).
 8. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu https://napedzamydozmiany.pl/, („Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.
 9. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o wydarzeniach w branży, wydarzeniach dotyczących aktualnych promocji i akcji specjalnych oraz nowościach.
 10. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez wpisanie w treści „Newsletter:” adresu e-mail Subskrybenta i kliknięcie przycisku  „Zapisz”  oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 11. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.
 12. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 13. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z przesyłaniem informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 15. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 16. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o Wydawcy,

b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,

c) informację o sposobie rezygnowania z usługi.

 1. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:

a) kliknięcie linku obecnego [j3] w stopce każdej wiadomości lub

b) poinformowanie Usługodawcy o chęci rezygnacji z subskrypcji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres napedzamydozmiany@gmail.com[j4] , 

 1. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 2. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Sklepie i Regulaminie dla danego typu Usługi.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Użytkowników pytania związane z określoną tematyką dostępną w Serwisie, za wyjątkiem pytań dotyczących Usług odpłatnych za które Użytkownik dokonał zapłaty.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany Regulaminie. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
 6. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

§7. ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW (KOMENTARZY) W SERWISIE

 1. Usługodawca jest upoważniony do przechowywania Wpisów (Komentarzy) Użytkownika (w tym osób niezarejestrowanych) na serwerach oraz jego wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
 2. Usługodawcy może korzystać z Wpisu Użytkownika od chwili jego zamieszczenia w Serwisie, w tym usunąć go z Serwisu.
 3. Zamieszczanie Wpisów służy wymianie opinii, poglądów i informacji przez Użytkowników. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi w Regulaminie.
 4. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym Materiałem zamieszczonym w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie Materiału, którego dany Wpis dotyczy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.
 6. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
 7. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 8. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 9. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 10. Licencja, o której mowa w ust. 6 powyżej, zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Wpisu jako utworu.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści zamieszczane przez siebie w Serwisie.
 1. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania wszelkich treści o charakterze bezprawnym, w tym komentarzy, w szczególności o charakterze rasistowskim, antysemickim, nacjonalistycznym, szowinistycznym, wzywających do agresji, naruszających dobra osobiste, o charakterze wulgarnym jak również wiadomości powszechnie uznawanych za „spam”.
 2. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 3. Usługodawca jest uprawniony usunąć każdy Wpis (także komentarz) i w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba. Dotyczy to w szczególności przypadków gdy Wpis narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać żadnych praw Usługodawcy ani osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych.
 5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu.

SKLEP INTERNETOWY

§8. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ODPŁATNYCH – SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi odpłatne w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu , z zastrzeżeniem przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Opłata za daną Usługę podana jest w polskich złotych i w kwocie brutto. Opłata wskazana dla danej Usługi jest wiążąca od chwili zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 4. Opis Usługi, w tym czas jej udostępnienia (jeśli dotyczy Treningów online) oraz sposoby wnoszenia opłaty za daną Usługę są każdorazowo określone w Sklepie.
 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika.
 6. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, KRS nr 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, lub za pośrednictwem przelewów tradycyjnych.
 7. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, w zależności od jego dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayPro S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania
 8. W przypadku płatności realizowanych w formie przelewu tradycyjnego, Usługodawca może rozpocząć świadczenie Usługi odpłatnej przed zaksięgowaniem należności na swoim rachunku bankowym, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Użytkownika potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę.
 9. Usługodawca w Serwisie udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji.
 10. W razie wniesienia przez Użytkownika opłaty w wysokości wyższej niż określona dla danej Usługi odpłatnej na stronach Serwisu, Usługodawca zwróci nadwyżkę Użytkownikowi.
 11. Wszelkie koszty poniesione przy przelewach bankowych obciążają Użytkownika.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę, zobowiązany jest podać Usługodawcy wszelkie prawidłowe dane wymagane do wystawienia faktury niezwłocznie po dokonaniu przelewu lub podczas rezerwacji terminu Usługi, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni.
 13. Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danej Usługi w Sklepie internetowym w chwili realizacji zamówienia oraz zapłaty Ceny, chyba że Usługa w danym czasie oferowane jest do nieodpłatnie.
 14. W sytuacji, gdy Usługodawca nie może zrealizować zamówienia z powodu braku  Usługi  w chwili  realizacji zamówienia,  – zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym Użytkownika, w tym Konsumenta, wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.
 15. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Usługodawca otrzymał zapłatę za Usługę.
 16. Za dokonanie zapłaty Ceny za Usługę uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.
 17. Usługodawca nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, w tym brak dostępu lub pełnego dostępu do Usługi, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
 18. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Usługodawcy, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Usługodawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Użytkownika oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika – może on odstąpić od umowy.
 19. W razie odtworzenia Usługi (Treningu online) przez Użytkownika – zamówienie uważa się za zrealizowane.

§9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym w szczególności utwory i znaki towarowe nazwy handlowe, hasła reklamowe (slogany), loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie, i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa tj.: ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych  (Dz.U.2019.2134 t.j., z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.U.2019.1010 t.j., z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. ze zm.).
 2. Usługi elektroniczne w ramach Serwisu (w szczególności Treningi online) udostępnione są wyłącznie do czasowego odtwarzania przez Użytkownika, w postaci pliku dostępnego on-line w serwisie dla Użytkownika za pośrednictwem jego konta w Serwisie. Dostęp do Usługi elektronicznej nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności. Usługodawcę, poprzez udostępnienie Użytkownikowi dostępu do treści cyfrowej,  udziela Użytkownikowi stosownej licencji, w treści której Użytkownik uzyskuje wyłącznie prawo do odtwarzania na własny użytek bez prawa do publicznego prezentowania, rozpowszechniania i wszelkiego innego komercyjnego wykorzystywania, oraz bez prawa do odsprzedaży, chyba że co innego ustalono w indywidualnej umowie.
 3. Prawa do utworów oraz znaków towarowych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy wspominane prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory oraz znaki towarowe na podstawie zgody ich właścicieli.
 4. Poprzez korzystanie z utworów oraz baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do korzystania z tych utworów lub baz danych.
 5. Bez uprzedniej pisemnej zgody niedozwolone jest utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie przez Użytkowników w jakiejkolwiek formie, miejscu i czasie Usług odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w formie konsultacji telefonicznych.
 6. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownik może korzystać z Serwisu i Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i udostępnianie w sieci Internet lub w jakikolwiek inny sposób Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, do których zalicza się również udostępnianie stron Serwisu jako linki w social media, na forach internetowych itp.
 7. Żadna część Serwisu, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, slogany (tj. hasła reklamowe), logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
 9. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Z chwilą przesłania do Usługodawcy przez Użytkownika zdjęcia, filmu lub jakiegokolwiek innego materiału („Utwór”), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Usługodawcę do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji w stosunku do każdego z Utworów:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
  2. współdzielenie przez Usługodawcę linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;
  5. wprowadzanie przez Usługodawcę modyfikacji do Utworów;
  6. wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami komercyjnymi, biznesowymi lub gospodarczymi Usługodawcy lub jego następców prawnych oraz partnerów handlowych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Usługodawcy lub Serwisu, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Usługodawcy;
  7. wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów.

§10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Usługodawcy, w szczególności naruszenia przez Użytkownika praw innego Użytkownika, osób trzecich lub przepisów prawa, z wyjątkiem przypadków, kiedy odpowiedzialność taka przewidziana jest przez przepisy prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych), lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się takimi informacjami przez Użytkownika lub osoby trzecie. W szczególności Usługodawca nie jest podmiotem wykonującym zawód medyczny (w tym lekarzem, fizjoterapeutom, rehabilitantem) i nie świadczy świadczeń medycznych ani zdrowotnych (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t.j. z późn. zm.). Żadna informacja zawarta w produktach cyfrowych (w tym Treningach online) nie może być traktowana jak porada lekarska. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, e lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.) do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numer NIP (jeśli podano zakresie , przy czym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług. Więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się https://napedzamydozmiany.pl/polityka-prywatnosci/

§12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia  30 maja 2014  r.  o  prawach konsumenta  (Dz.U.2019.134 t.j. z późn. zm.) oraz inne przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Użytkownik, będący Konsumentem może, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta  – bez podania przyczyny –  odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres: Napędzamy do zmiany: ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice lub drogą e-mail’ową na adres: napedzamydozmiany@gmail.com w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno być wysłane przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na w/w adres poczty elektronicznej Usługodawcy.  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach ust. 2 (powyżej) nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zamówienie na Usługi w tym dostęp do treści/produktów cyfrowych (eBooki, Treningi online) na okres rozpoczynający się przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez konsumenta umowy z Usługodawcą,  gdzie jednocześnie Konsument wyraził  zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu określonego w art. 27 ustawy o  prawach konsumenta  tzn. przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez niego umowy z Usługodawcą (art. 36 pkt 2  ustawy, oznacza (co Konsumenta potwierdza elektronicznie składając zamówienie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji), że Konsument akceptuje regulamin oraz chce natychmiastowego świadczenia usług i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić w ciągu 14 dni  a przy tym został powiadomiony przez Usługodawcę o tym, że utracił przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu 14 dni od zawarcia tejże umowy.
 5. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 27 ustawy  o  prawach konsumenta  biegnie od dnia zawarcia umowy (art. 28 pkt 2  tej ustawy).
 6. W razie odstąpienia od umowy, Użytkownik, zobowiązany jest dostarczyć kserokopię faktury  lub paragonu, otrzymanej/otrzymanego od Usługodawcy.
 7. Po odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, Usługodawca zwraca Użytkownikowi  zapłaconą  cenę w terminie 14 dni od otrzymania  oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje  poprzez wpłatę na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego.

§13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem, niewykonania lub nienależytego udostępnienia towatów/ usług i produktów cyfrowych przez Usługodawcę lub nieprawidłowego obliczenia należności Ceny z tytułu Usługi.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: ul. Zwycięstwa 10 , 44-100 Gliwice lub drogą e-mail’ową na adres: napedzamydozmiany@gmail.com  .
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres poczty e-mail, a także opis problemu będącego podstawą reklamacji, numer konta bankowego.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie 24 miesięcy od otrzymania dostępu do Usługi/treści cyfrowych/towaru gdy zostało nienależycie wykonane lub miało być wykonane lub Cena została nieprawidłowo naliczona. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Usługodawcę, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 7. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca powiadamia Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. W przypadku wynajmowania powierzchni reklamowej, warunki reklamacji będzie określać indywidualna umowa między Stronami.

§14. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa, niezależnie od tego, czy do zawarcia Umowy o świadczenie tej Usługi wymagana była Rejestracja w Serwisie.
 3. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług w przypadku
  gdy Użytkownik korzysta w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług odpłatnych lub Usług wymagających rejestracji z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Usługodawcy.
 4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej Rejestracji w Serwisie lub Usługi odpłatnej, jeżeli Użytkownik dokonał ponownej Rejestracji w Serwisie lub zamówił Usługę odpłatną po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i zaprzestaniu świadczenia takiej Usługi na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Usługodawcę może nastąpić w przypadku:
  1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływających na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
  2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;
  4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Usługodawcy z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
  5. siły wyższej.
 1. Usługodawca informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu  www.napedzamydzay.pl. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy dotychczasowych Użytkowników są oni informowani o zmianie również drogą mailową.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.  Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 5. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie, podlegają przepisom wynikającym z właściwych ustaw.

ZAŁĄCZNIKI:

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo  odstąpienia od umowy

Mają Państwo  prawo  odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z  prawa  odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.  Magdalena Durasiewicz Napędzamy do zmiany, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą: ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, adres e-mail: napedzamydozmiany@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu  prawa  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Z zastrzeżeniem §12 ust. 4 niniejszego Regulaminu, w    przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (w przypadku ich dostarczenia; z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu  prawa  odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

UWAGA (zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszego Regulaminu): Informujemy jednocześnie, że postanowienie opisane powyżej nie ma zastosowania w przypadku złożenia zamówienia na udostępnienie treści cyfrowych (eBook, Treningi online) na okres rozpoczynający się przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez Konsumenta umowy z Usługodawcą,  gdzie jednocześnie, jako Konsumenci wyraziliście Państwo  zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu określonego w  art. 27 ustawy z dnia  30 maja 2014  r.  o  prawach, tzn. przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez Państwa umowy z Usługodawcą (art. 36 pkt 2  ustawy z dnia  30 maja 2014  r.  oprawach konsumenta  (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 683), poprzez oznaczenie (co konsumenta potwierdza elektronicznie składając zamówienie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji), że akceptujecie Państwo Regulamin oraz chcecie natychmiastowego świadczenia usług i rozumiecie, że nie będziecie mogli od niej odstąpić w ciągu 14 dni, a przy tym zostaliście Państwo powiadomieni przez Usługodawcę o tym, że utraciliście przysługujące prawo odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu 14 dni od zawarcia tejże umowy.

ZAŁĄCZNIK  Nr   2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–  Adresat [w tym miejscu Użytkownik powinien wpisać imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika , pełny adres pocztowy oraz, i adres e-mail]

–  Ja/My(*)  niniejszym informuję/informujemy(*)  o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–  Imię i nazwisko  Użytkownika (-ów)

–  Adres  Użytkownika (-ów)

–  Podpis  Użytkownika (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*) Niepotrzebne skreślić