Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Magdalena Durasiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Durasiewicz Napędzamy do zmiany, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, NIP 627-272-51-28, adres e-mail: napedzamydozmiany@gmail.com, jest Administratorem Państwa danych osobowych [Dalej jako: ADO, Administrator].

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

Mając na uwadze powyższe, wypełniając dyspozycję przywołanego art. 13 RODO, przedstawiamy następujące informacje.

1.1.  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności w zgodzie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące jej przetwarzania.

1.2.  Państwa dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: i) zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów marketingowych, informacyjnych i promocyjnych Administratora, ii) na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną celem wysyłania informacji handlowej o nowych produktach i usługach Administratora, oraz na podstawie iii) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator przetwarza dane Klientów, dla wykonania Umowy (której przedmiotem jest przeprowadzenie treningu personalnego lub konsultacji żywieniowej), której stroną jest Klient.

1.3.  Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Użytkownika jego danych osobowych oraz sposobu ich rozliczenia (w zakresie w jakim są odpłatne), może być niezbędne podanie przez Użytkownika w szczególności następujących dotyczących go danych:

a)      Nazwisko i imiona Użytkownika,
b)     Adres poczty elektronicznej;
c)      wiek
d)     Numer telefonu;
e)      Adres zamieszkania
f)       Numer NIP,

1.4.  Państwa dane mogą być także przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

1.5.  Administrator informuje, iż nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, żądania i inne kwestie proszę kierować na adres Magdalena Durasiewicz Napędzamy do zmiany, z siedzibą ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, NIP 627-272-51-28, adres e-mail: napedzamydozmiany@gmail.com.

1.6.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie niektórych danych w formularzu weryfikacyjnym przed wykonaniem usługi jest obowiązkowe i stanowi warunek konieczny wykonania przez Administratora usługi.  

1.7.  Mają Państwo prawo do wycofania każdej ze zgód na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody lub na innej podstawie przetwarzania danych osobowych np. w związku z zawartą umową).1.8.  Nadto, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1.8.  Nadto, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1.8.1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.

1.8.2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

1.8.3. Prawo do usunięcia danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

i) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, ii) sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, iii) przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, iv) musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku; v) cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.

1.8.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

i) jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, ii) jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, iii) jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń iv) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

1.8.5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.

1.8.6. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: napedzamydozmiany@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera lub inna.

Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

1.8.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.8.8. Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://napedzamydozmiany.pl/polityka-prywatnosci/

1.9.  Administrator nie podejmuje w pełni zautomatyzowanych decyzji, w celu m. in. profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

1.10.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

1.11   Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1.12    Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny dla realizacji celu co do którego pozyskana została zgoda bądź do którego upoważniają lub zobowiązują go przepisy prawa, w szczególności przez czas wykonywania i rozliczenia Umowy a także przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z działalnością Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat.

1.13.   Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Administratora dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

1.14.   Jednocześnie, w celu rozliczalności Administrator będzie  przechowywać dane przez okres, w którym  zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

1.15.  Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in.:

a)      Firmie hostingowej– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi poczty e-mail,
b)     Firmie informatycznej – w celu korzystania z zewnętrznych usług IT,
c)      Biurom rachunkowym- w celu obsługi podatkowo- rachunkowej,
d)     Kancelarii prawnej – podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,
e)      Firmom outsourcingowym  – która w naszym imieniu prowadzi działania marketingowe,

1.16.   Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeśli chodzi o dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej ADO, w związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Active Campaign, Klaviyo oraz narzędzi Google, LLC oraz Facebook, Inc., Twoje dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-USA Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA), do którego przystąpili nasi zaufani partnerzy: ActiveCampaign, Klaviyo, LLC, Google, LLC oraz Facebook, Inc.