I. Informacje ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Magdalena Durasiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Durasiewicz Napędzamy do zmiany, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, NIP 627-272-51-28, adres e-mail: napedzamydozmiany@gmail.com (zwana dalej „Usługodawcą”, „ADO”, „Administratorem”) – właściciel i administrator serwisu i sklepu internetowego umieszczonych w domenie: www.napedzamydozmiany.pl:
 2. zapewnia bezpieczeństwo korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu
 3. szanuje prawo Użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) do ochrony ich prywatności.
 4. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
 5. Składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy, dodając komentarz, zapisując się do newslettera, dodając komentarz czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 6. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. [j1] Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony i w celach statystycznych.
 8. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, formularzach zamówień, formularzu kontaktowym oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów:
  1.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.)
  3. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.).
 9. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych.

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Usługodawca prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi (dalej: „Usługi”), o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu (dalej: „Regulamin”) zbiera i przetwarza dane dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu.

Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Użytkownika jego danych osobowych oraz sposobu ich rozliczenia (w zakresie w jakim są odpłatne), może być niezbędne podanie przez Użytkownika w szczególności następujących dotyczących go danych:

 1. Nazwisko i imiona Użytkownika;
 2. Adres poczty elektronicznej;
 3. Numer telefonu;
 4. Adres zamieszkania
 5. Numer NIP.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

W odniesieniu do świadczenia usług przez ADO Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 1. promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę oraz stronę www.napedzamydozmiany.pl – w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
  1. wysyłki newslettera ze sklepu internetowego oraz strony Usługodawcy www.napedzamydozmiany.pl – pod warunkiem zapisania się na newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do momentu rezygnacji z usługi newslettera;
  2. zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych z Tobą umów, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów i usług w sklepie internetowym Usługodawcy oraz poprzez stronę www.napedzamydozmiany.pl oraz rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
  3. monitorowania Twojej aktywności na stronie internetowej i sklepie internetowym Usługodawcy, na stronie www.napedzamydozmiany.pl oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy, w celu dostosowania wyświetlanej zawartości do Twoich potrzeb oraz udoskonalania usług przez nas świadczonych, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie,
  4. podejmowania w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na takie działanie,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
  5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego Usługodawcy oraz strony www.napedzamydozmiany.pl, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
  6. realizacji uzasadnionych interesów Usługodawcy, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ADO, archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego Usługodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
  7. wykonywania obowiązku prawnego- obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji. Ponadto ADO ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki wynikające z decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy

IV. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których przetwarzamy Twoje Dane Osobowe lub dla zachowania zgodności z prawem lub gdy zachowania Twoich danych przez jakiś czas wymaga przepis prawa:

 1. umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Twoich zgód;
  1. inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku -przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność niedoszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub Twojej zgody;
  2. danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
  3. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
  4. zgodą Użytkownika – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
  5. pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty – Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania. Następnie dane mogą być przetwarzane albo na mocy przepisów prawa, albo na mocy Twojej zgody. Jeśli pozyskamy dane z takiej bazy, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane będą usunięte w terminie do 2 lat od dnia pozyskania tych danych – chyba, że zgoda Użytkownika jest nadal obowiązująca.

Podanie danych osobowych

Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Wyrażenie zgody na podejmowanie w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie, jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych ADO do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach ADO, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług ADO jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług ADO. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

V. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in.:

 1. Firmie hostingowej– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi poczty e-mail,
 2. Firmie informatycznej – w celu korzystania z zewnętrznych usług IT,
 3. Biurom rachunkowym- w celu obsługi podatkowo- rachunkowej,
 4. Kancelarii prawnej – podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,
 5. Firmom outsourcingowym  – która w naszym imieniu prowadzi działania marketingowe,

Twoje dane mogą być także udostępnione innym podmiotom:

a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia – w szczególności do naszych partnerów biznesowych.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Hotjar, Active Campaign, Klaviyo oraz narzędzi Google, LLC oraz Facebook, Inc., Twoje dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-USA Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA), do którego przystąpili nasi zaufani partnerzy: ActiveCampaign, Klaviyo, LLC, Google, LLC oraz Facebook, Inc.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  1. prawo do żądania sprostowania danych,
  2. prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  5. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany ADO, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
  7. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: napedzamydozmiany@gmail.com

 • Pliki „cookies”.

Usługodawca może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.

Więcej informacji o stosowanych plikach Cookies znajdziesz w polityce plików Cookies:

https://napedzamydozmiany.pl/polityka-plikow-cookies/

VIII. Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez Usługodawcę.

 1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
 2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Usługodawcy są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Usługodawcę, właściciela Serwisu.

IX. Dodatkowe Informacje.

 1. Usługodawca zamieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Usługodawcy.
 2. Usługodawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. ADO nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. ADO będzie mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu ADO, które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem ADO.
 4. Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.

X. Zmiana Polityki prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie. W stosunku do Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w serwisach ADO bądź rozwojem funkcjonalności serwisów ADO będą niezwłocznie komunikowane Tobie poprzez ogłoszenie na stronie serwisów ADO lub w wiadomości e-mail Tobie przesłanej jeśli posiadasz konto w serwisach ADO